הסכם שימוש בישראבלוג

מאי 2020

 

ישראבלוג ("האתר") הינו מערכת טכנולוגית המאפשרת ניהול ו/או שימוש ביומן רשת ("בלוג") ("השירותים"). התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת השימוש בשירותים ולגבי כל דבר ועניין הקשור לאתר. הם מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

אנא קרא את התנאים בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין עמותת ישראבלוג (ע"ר), מפעילת ובעלת האתר ("בעלת האתר"). זכותך להשתמש בשירותים כפופה לכך שתעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ותקיים אותם בכל עת. במידה ולא תקיים את התנאים והמגבלות הללו, תהא רשאית בעלת האתר לבטל הסכם זה ו/או למנוע ממך את המשך השימוש בשירותים בכל אופן אחר. בכל מקרה שהוא, בעלת האתר ויתר הצדדים המשופים זכאים לכל סעד מכל מין וסוג לפי הסכם זה וכל דין.

הסכמתך לאמור בהסכם זה וכל הנובע ממנו, וקיומך את האמור בהסכם זה וכל הנובע ממנו, הם תנאי לשימוש בשירותים, כולם או חלקם, מכל בחינה שהיא, ובכלל זאת הם תנאי להיותך רשאי לכתוב, לפרסם, להעלות, להפיץ, להציג, לקשר, להפנות, לקרוא, לצפות, לגשת, או לעשות בקשר עם האתר כל דבר אחר בכל אופן שהוא וללא יוצא מן הכלל.

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

1. השירותים

הנך רשאי להקים, להחזיק ו/או לגשת ליומן רשת ("בלוג") אישי במסגרת האתר ו/או לעשות בקשר איתו פעולות ו/או דברים אחרים בהתאם להסכם זה. משאבי המחשב המוקצים לבלוג (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נפח המידע שמותר ו/או ניתן להחזיק בו) ייקבעו מעת לעת על-ידי בעלת האתר.

השירותים יסופקו לך בלא תשלום. בעלת האתר רשאית לשלב בדפי הבלוג שלך פרסומות ומסרים מסחריים ו/או אחרים. השירותים עומדים לרשותך ללא תשלום אולם הפעלתם כרוכה בהוצאות ובעלויות שבעלת האתר מכסה בדרך זו ו/או בדרכים אחרות. מסיבה זו, בין היתר, נאסר עליך להתערב בפרסומות ובמסרים, להסירם או להפריע להצגתם בכל אופן שהוא.

בעלת האתר רשאית להפיק מחדש, להעתיק, להציג, לשכפל, לגייס תרומות ו/או לגבות תשלומים על בסיס, לפרסם ו/או לפעול באופן דומה אחר לגבי המידע שאתה מעלה לאתר.

 

2. כללי

בהרשמה לשירותים ו/או בשימוש בהם אתה מאשר את הסכמתך לתנאים ולמדיניות הנוהגת אצל בעלת האתר ו/או שבעלת האתר עשויה להגדיר ו/או לקבוע ו/או לשנות מזמן לזמן, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, דרך בלוג ו/או כל אמצעי דומה אחר שינוהל על ידי בעלת האתר. תנאים ומדיניות אלו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

במסגרת האתר ו/או בקשר אליו בכל אופן שהוא, אסור לפעול ו/או לכתוב ו/או לפרסם ו/או להעלות ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לקשר ו/או להפנות ו/או לעשות בכל אופן אחר בכל תוכן, מידע ו/או דבר כדלקמן:

מובהר כי האיסור על פרסום פרסומות ומידע מסחרי מכל מין וסוג, הנזכר לעיל, לא יחול במידה שהתקבל אישור בעלת האתר מראש ובכתב לביצוע פרסום כאמור. זאת, מבלי לגרוע מהעדר אחריות בעלת האתר ויתר הצדדים המשופים כמפורט להלן.

 

3. העדר אחריות ושיפוי

אתה בלבד נושא ותישא באחריות מלאה ובלעדית לכל תוכן, מידע, דבר, פעולה ו/או מחדל שתפעל ו/או תכתוב ו/או תפרסם ו/או תעלה ו/או תפיץ ו/או תציג ו/או תקשר ו/או תפנה ו/או תקרא ו/או תצפה ו/או תיגש ו/או תעשה בכל אופן אחר באתר ו/או בקשר אליו ולכל התוצאות שינבעו מהם. בעלת האתר אינה יכולה לבדוק, ולא תבדוק, את התוכן ו/או המידע ו/או הדברים שאתה ו/או משתמשים אחרים באתר פועלים ו/או כותבים ו/או מפרסמים ו/או מעלים ו/או מפיצים ו/או מציגים ו/או מקשרים ו/או מפנים ו/או קוראים ו/או צופים ו/או ניגשים ו/או עושים בכל אופן אחר באתר ו/או בקשר אליו. בכלל זאת, בעלת האתר אינה יכולה לבדוק ו/או לוודא את נכונותם ו/או דיוקם של אלו ו/או את עמידתם בדרישות כל דין.

בעלת האתר ויתר הצדדים המשופים אינם נושאים ולא ישאו באחריות ו/או חבות ו/או תשלום ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או סנקציה חוקית ו/או משפטית ו/או אחרת מכל מין וסוג שהוא, ללא יוצא מן הכלל, לכל תוכן, מידע, דבר, פעולה ו/או מחדל כאמור, חוקיותם, אמינותם, מהימנותם, דיוקם, שלמותם, קבצי מחשב שיצורפו אליהם, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתם על מחשבים אחרים וכל נזק, אבדן, אי-נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך ו/או לכל צד שלישי בקשר איתם.

במידה ותוגש תביעה ו/או כל הליך משפטי אחר ו/או יוחלו ו/או יהיו עשויים להיות מוחלים כל אחריות ו/או חבות ו/או תשלום ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או סנקציה חוקית ו/או משפטית ו/או אחרת מכל מין וסוג שהוא, לרבות פגיעה בשם הטוב ו/או במוניטין, כלפי בעלת האתר ו/או עובדיה ו/או נושאי המשרה שלה ו/או הפועלים בשמה ו/או מטעמה ו/או למענה (יחד ולחוד: "הצדדים המשופים"), עקב כל דבר ועניין המנוגד להסכם זה, אתה מסכים ומחויב לפעול מיד, ככל הדרוש וללא יוצא מן הכלל: (א) להודיע לכל אדם, גורם וצד הקשור ו/או העשוי להיות קשור לעניין על אחריותך המלאה והבלעדית כאמור לעיל; (ב) לפטור ו/או לרפא את הצדדים המשופים מכל אחריות ו/או חבות ו/או תשלום ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או סנקציה שחלו ו/או שאתה ו/או כל צד שלישי עשויים לסבור כי חלים עליהם; (ג) להתייצב במקום הצדדים המשופים בכל הליך משפטי, באופן שיפטור אותם ללא יוצא מן הכלל מהתייצבות כזו ומכל דבר ועניין הקשור להליך; (ד) לעשות ולפעול ככל הדרוש, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לפרט באורח פומבי את זהותך ו/או את אחריותך (בכלל זאת, הצדדים המשופים רשאים לפעול בעצמם כאמור ואתה מסכים לכך מראש), כדי לבטל, לתקן ו/או למנוע כל פגיעה בשם הטוב ו/או במוניטין של הצדדים המשופים ו/או כל נזק ו/או פגיעה אחרים שנגרמו ו/או עשויים להיגרם להם; (ה) על פי דרישה ראשונה של הצדדים המשופים וכאמור בה, לשפות, לשלם, לתקן נזק, להחזיר מצב לקדמותו, לפצות ו/או לפעול ו/או לעשות כל דבר אחר, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לשפות ו/או לשלם ו/או לפצות בגין שכר טרחת עו"ד והוצאות, הכל בתוספת ריבית והצמדה ממועד הדרישה הראשונה כאמור. כל זאת, מבלי לגרוע מכל חיוב שעשוי לחול עליך ו/או על כל צד שלישי, לרבות על פי צו שיפוטי ו/או בכל אופן אחר, אף בהעדר דרישה כאמור. אתה מסכים מראש וללא יוצא מן הכלל לכל פעולה, דבר ועניין שהצדדים המשופים יעשו ו/או ינקטו כדי לאכוף ו/או לקדם את ביצוע הוראות סעיף זה.

 

4. מחיקת תכנים

בעלת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם כל תוכן, מידע ו/או דבר, מכל סיבה שהיא. בעלת האתר רשאית גם למחוק ו/או להסתיר ו/או לפעול באופן דומה לגבי כל תוכן, מידע ו/או דבר כאמור, אפילו כבר פורסם באתר בעבר. בעלת האתר רשאית למחוק תוכן ו/או מידע ו/או דבר כאמור מסיבות טכניות; אם הוא ו/או האופן שבו פורסם ו/או כל עניין הקשור אליו נוגדים הסכם זה ו/או איזה מתנאי השימוש; או אם תשומת לבה הופנתה במפורש לכך שהתוכן, המידע ו/או הדבר מפר ו/או עשוי להפר הוראות דין כלשהו.

 

5. שינויים בשירותים

בעלת האתר רשאית, ללא הודעה מראש, לשנות מעת לעת את מבנה השירותים, מראם והיקפם וכל דבר ועניין אחר הקשור אליהם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גביית תשלום עבור השירותים ו/או חלקם ו/או דברים הקשורים אליהם. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות (לרבות אי-זמינות של האתר), או לעורר אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו בקשר עם האתר.

בעלת האתר רשאית לחייב אותך בתשלום ו/או חיוב אחר (כגון תרומה) עבור שימוש בשירותים, גם אם בתחילה היה השימוש בהם פטור מתשלום ו/או חיוב אחר. הודעה על הכוונה לקבוע תשלום ו/או חיוב אחר עבור השימוש בשירותים תפורסם בעמוד הבית של האתר לפחות 30 ימים מראש. לאחר מועד החלת התשלום ו/או החיוב האחר, לא תוכל להמשיך ולהשתמש בשירותים ו/או לצפות בתכנים ו/או המידע ו/או הדברים שבהם (לרבות כל תוכן ו/או מידע ו/או דבר שאתה עצמך כתבת ו/או פרסמת ו/או קשור אליהם בכל אופן שהוא) אלא בכפוף לתשלום ו/או החיוב האחר.

 

6. חליפים

הסכם זה וכל הקשור אליו, ללא יוצא מן הכלל, יחייבו גם את חליפיך, שלוחיך ו/או הבאים במקומך בכל אופן שהוא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, יורשים, באי כוח, נאמנים ו/או ממונים בהליכי חדלות פרעון.

 

7. שונות

תוכנו של הסכם זה נתון לשינוי בכל עת, על ידי בעלת האתר, ללא הודעה מוקדמת. אתה מסכים מראש לכל שינוי כאמור והוא יחייב אותך ממועד תחילת הסכם זה.

השירותים אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי. אפשר שבעלת האתר תשיב לפניותיך בעניינים טכניים, ככל שיתקבלו באמצעות דואר אלקטרוני, אולם היא אינה מתחייבת לעשות כן.

כל הודעה שבעלת האתר תבקש למסור לך לפי ו/או בקשר עם הסכם משתמש זה, היא רשאית למסור לך בדואר אלקטרוני ו/או בכל אופן אחר, לרבות על ידי פרסום בבלוג שתפעיל וכיו"ב. אתה מתחייב כי כל כתובת דואר אלקטרוני ו/או כל כתובת ו/או אמצעי קשר אחר שתמסור לבעלת האתר הינם עדכניים, נכונים ומאפשרים ליצור עמך קשר, אם וככל שבעלת האתר תבקש לעשות כן.

 

8. סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו בלעדית דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת, ללא יוצא מן הכלל, בין הצדדים להסכם זה ו/או בקשר עם האתר ו/או השירותים ו/או הסכם זה.